Tag Archives: Prakash Parmar

Mr. Prakash Parmar, the principal of Primary School#29 developed a website for student’s exam results.

Mr. Prakash Parmar, the principal of Primary School#29 developed a website for student’s exam results.

બાકરોલ : નગર શિક્ષણ સમિતી સંચાલિત પ્રાથમિક શાળા ૨૯ નો નવતર પ્રયોગ

આજ રોજ નગર પ્રાથમિક શાળા નંબર ૨૯ પુરૂષોત્તમનગર, બાકરોલ ખાતે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ના ચેરમેન શ્રી. ઇંદ્રજીત પટેલ સાહેબ ના હસ્તે ઓન લાઈન પરિણામ ફોટા સાથેની વેબસાઈટ તથા  SMS થી પરિણામ ની સાઈટ ખુલ્લી મુકવામાં આવી.

શાળાના આચાર્ય શ્રી. પ્રકાશ પરમારના એકહથ્થુ પ્રયત્ન અને વિનામૂલ્ય સેવાના કારણે આ જોગવાઈ શક્ય બની છે. પોતાની શાળાના વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી આ સગવડ કરી એ તેમનો બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સમભાવવૃત્તિ નો પુરાવો છે. તેઓ આપણા અભિનંદનને પાત્ર છે. ઈશ્વર એમના કાર્યમાં માર્ગદર્શક અને પ્રેરણારૂપ છે અને હંમેશા રહે એવી પ્રાર્થાના.

Please click on the image to visit the blog of the school.

 

The 10th annual Christmas program organized and managed by the youth wing of GCSofUSA.

The 10th annual Christmas program organized and managed by the youth wing of GCSofUSA.

 

“Gujarati Catholic Samaj of U.S.A” a not-for-profit organization established in 2010 had a grand and a highly successful celebration of “Christmas Garba / Dance Night 2019” planned and organized by Youth wing of Gujarati Catholic Samaj of USA.

GCS of USA’s vision is to bring our community together to unite, preserve and propagate and grow the rich cultural heritage of Gujarati Catholics from around the world. We organize various Programs, Events, Educational Fund-Raising Activities, and Education Developmental Projects for the community, Social Events; Various yearly Celebrations, Entertainments, Various Seminars on Social Awareness, Religious Awareness in Regards of Gujarati Speaking Catholics Residing in Unites States of America. To stay connected to families, relatives and friends back home to Gujarat, India.

On December 28th, 2019, Youth Wing of GCS of USA organized an annual Christmas program/Garba/Dance night. Fellow Gujarati Christians and friends from various Christian denominations were invited for the program. Key difference this year was newly formed Youth Wing of GCS of USA. The program was organized and managed by Youth wing from start to finish under guidance of the elders of the community. It was a great success.

The youth wing of Gujarati Catholic Samaj of USA

To encourage people to arrive on time, early bird surprise was announced. Professional photographs and framed prints were presented to all early bird guests. Thank you Mr. Ketan Christian.

At 7 pm the evening many dressed in typical and colorful Indian costumes created a distinctive and homely environment that many Indians miss in USA. 

Youth Wing made this event very interactive, connecting with the crowd such an enthusiasm and created a family get-together environment. Thank you Mr. Augustin Macwan for handling the photography and Mr. Ketan Christian for Videography.

Program commenced with a short speech by Mr. Shantilal Parmar (President of GCS of USA) followed by candle lighting ceremony.  Ceremony included lightning of five candles resembling hope, joy, love, unity and peace.

Rev Fr. John Alvarado-Pastor of Church of the Sacred Heart concluded ceremony with powerful prayer. All members and guests together prayed “Our Father, who art in heaven” in Gujarati.

We welcomed our guests from all Christian denominations.

 • Gujarati Christian Fellowship of Philadelphia 
  • VK Makwana
  • Pastor Dinkerrao Taylor
 • Gujarat Christian Federation of America, New York
  • Stevenson Borsada 
  • Sapna Gandhi
  • Royal Merchant

Our special guest was Rev Fr. John Alvarado- Pastor of Church of the Sacred Heart and rev. Fr. Pervaiz Indrias  Parochial Vicar of Church of the Sacred Heart. Thank you, Rev Fr. John Alvarado, for allowing us to use hall and cafeteria.

We also honored sisters from Sr. Chandrika’s Congregation (Cenacle Sisters of Sacred Heart) Sr. Chetna and Sr. Anjana. They have various houses in India like in Chandigarh, Punjab , Patna, Chhattisgarh. Recently open house is Fairview in New Jersey on 1st September 2019.

Among the others who were honored included the following  – Founder of Gujarati Catholic Samaj of USA- Dada (Mr. Joseph Parmer), President of GCS of USA,  Mr. Shantilal Parmer, Chairman of GCS of USA  Mr. Jagadish Christian ,Treasurer Eric Leo, GCS  of USA committee members Amit Macwan, Deepak Parmer, Kokila Russell, Anita Parmer, Raj Macwan, Alex Rathod, tireless supporter Ketan Christian.

Despite Garba being the highlight of the event, talented youth wing also added fabulous performances including a group dance, solo dance and melodious solo singing.

Delicious full course dinner was served accompanied with an open floor karaoke.Catering from Kokila Russell.  Also Thank you for Mango Lassi and Tea.

As Prakash Parmar, the Lead singer and all the musicians were making sure that the atmosphere stayed energetic and everyone was enjoying Garba. Mrs. Sapna Gandhi and Mrs. Neela Leo, as a designated judge were busy observing carefully to choose a male and a female winner best Garba players. Sejal, Sage, and Liza were declared winners in the female Garba category and 3 best male performers. Joy Christian, Eric Christian and Amit Macwan won the prizes. Female Winners were presented with $25.00 gift certificates and Male winners were presented with $25.00.

As the end was approaching, the energy level was at the pick and “Sanedo” and “ Punjabi” style was being enjoyed by everyone there. There were few who sat on the side watched this amazing display of celebrations.

TV Asia is a supporter of GCS of USA always cover our annual Christmas program. Mr. Madan Pal Singh of TV Asia covered the whole event. This year there was an addition of ITV Gold. Mr. Bhupendra Raja Bhaatty of ITV Gold also covered this event and a 10 minutes long segment was aired on “Vision of Asia – Voice of community on ITV Gold channel on December 31, 2019 and January 05, 2020. 

Everyone left with joyful hearts and suggesting continuing this type of celebrations!

May God bless all and see you all next year for another entertaining Christmas event. 

 • Report by Angelina the youth coordinator.
Report of the event in News India Times – January 17, 2020
Report of the event in Gujarat Times USA – January 17, 2020
Report in Akila.com – January 12, 2020

Please click here to read the article from News India Times in PDF format. 

Please click here to read the article from Gujarat Times in PDF format. 

Pictures of the event- Photographer Augustine Macwan and Sagar Macwan. Thank you very much for your services.

YOUTH WING OF GCSOFUSA INVITES FOR CHRISTMAS GARBA/DANCE NIGHT 2019.

Dear Friends,
Gujarati Catholic Samaj of USA has been organizing the annual Christmas celebration since it’s was formed in 2010. The festivity and tradition continues at the eve of our 10th anniversary with new, fresh, energetic youth leadership. We are so pleased and very much proud of our youth wing who has taken up the responsibilities to arrange and manage the whole event.

“Remember now your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near when you will say, I have no pleasure in them” (Eccl. 12:1).
“તારી જુવાનીમાં જ, હજી માઠા દિવસો આવ્યા નથી, એવાં વર્ષો આવ્યાં નથી જ્યારે તું કહેશે કે, મને કશામાં રસ પડતો નથી,” ઉપદેશમાળા ૧૨:૧

“Let no man despise your youth; but you be an example to them that believe, in word, in manner of life, in love, in faith, in purity” (1 Tim. 4:12).
“તું જુવાન છે એ કારણે કોઈ તારી અવજ્ઞા ન કરે એ જોજે. બલ્કે વાણીમાં અને વર્તનમાં, પ્રેમમાં અને શ્રધ્ધામાં તેમ જ પવિત્રતામાં વિશ્વાસીઓને માટે તું આદર્શરૂપ બની રહેજે.” ૧તિમોથી ૪:૧૨

The youth wing of GCSofUSA presents a Christmas garba/dance night on: Saturday, December 28, 2019.
Place: Holy Savior Academy, 149 South Plainfield Avenue, South Plainfield, NJ 07080.
Time: 6:00PM – Midnight. Early bid surprise gift 6:00PM-6:30PM only. Live musician and singers. 
Suggested contribution: $15/person 12 years and older.
Dinner will be served.

Gujarati Catholic Samaj of USA is a non-profit organization. Sponsors are welcomed.
Thank you.
Gujarati Catholic Samaj of USA

Grand Celebrations of “2016 Christmas Garba/Dance night” by GCS of USA

“Gujarati Catholic Samaj of U.S.A” a not-for-profit organization established in 2010 had a grand and a highly successful celebration of “Christmas Garba / Dance Night “, thanks to Mr. H.R. Shah, Chairman of TV Asia.
GCS of USA’s vision is to bring our community together to unite, preserve and propagate and grow the rich cultural heritage of Gujarati Catholics from around the world. We organize various Programs, Events, Educational Fund Raising Activities, and Education Developmental Projects for the community, Social Events; Various yearly Celebrations, Entertainments, Various Seminars on Social Awareness, Religious Awareness in Regards of Gujarati Speaking Catholics Residing in Unites States of America. To stay connected to families, relatives and friends back home to Gujarat, India.
With this in mind this extraordinary Event was organized in the gorgeous “Sardar auditorium” of the very popular “TV Asia” in Edison, NJ on Friday, December 23, from 7:30PM into early AM hours. More than 250 people of various denominations from all over United States participated enthusiastically and enjoyed this first of its kind live Gujarati Christian Garba. This was a first time in North America that such an event of this scale was organized.
At 8 pm the evening many dressed in typical and colorful Indian costumes created a distinctive and homely environment that many Indians miss in USA.
A very popular and talented artist Mr. Prakash Parmar, lead the group of other musicians and brought the entire crowd on their feet with his singing. The well-known Mr. Dipak Gundani also joined the Mr. Jayesh Saraiya and Monty Lalani of the percussion team and made the crowd go wild with beats on Dhol. Mr. Renison Macwan who came all the way from Houston and shared his masterful skills on keyboard. Hensu Macwan a very young artist, supported with his skills with Guitar.
Mr. Ketan Christian made this event very interactive, connecting with the crow such an enthusiasm and created a family get-together environment. Mr. Raj & Amit Macwan handled the DJ system successfully.
We were privileged to have this selfless individual who has made extraordinary contributions for the cause of humanity and community at large, the well-known entrepreneur, philanthropist and community leader, Mr. H.R. Shah, the Chairman and CEO of TV Asia, to visit this event at 9:30. He was greeted and welcomed with a loud, joyful & Cheerful applause by the attendees. GCS of USA, President Mr. Shantilal Parmar and Chairman Mr. Jagadish Christian along with the other committee members lead Mr. Shah to the stage and greeted him flowers. Founder-President Mr. Joseph Parmar, presented a Plaque to Mr. H.R. Shah. Mr. Shah applauded and expressed his happiness to see this kind of community celebrations in USA. Mr. Shah pointed out his joy by saying “It is so good to see traditional Guajarati Garba in celebrations of Christmas. He welcomed the entire Christian Community and wished everyone “Merry Christmas”. He also assured his support and extended an invitation to GCS of USA for use of this fabulous venue in any upcoming events like this. The entire crowd was cheerful of this announcement and applauded in a gesture of a gratitude.
This event was made complete by the presence of Mrs. Sarojben Gundani, a well-known, very popular singer-composer of Gujarati Geet-Bhajans. She has made a special and loving place in Gujarati Christians’ hearts with her Christian psalms, songs and Bhajans. She was welcomed with flowers and was honored with presenting a Plaque for her services to Gujarati Christian community. She reminded everyone of her long and happy relations with Gujarati Christian Community. As a token of her love for this enthusiastic and cheery crowd, she lead the celebrations with her singing couple of her popular Gujarati Christian renditions, which was appreciated by all. Mr. Raj Macwan joined with her as well to sing.
This event was supported by many local non-Christians and well-wishers, notably Mr. Vijay Thakkar, a Doordarshan fame and Radio Personality and an established writer. A young and upcoming poet, composer and singer Mr. Rathin Mehta also made this event more meaningful by his presence. Both were greeted with flowers.
Mr. Raja Bhatty of TV Asia and Mr. Gunjesh Desai showed their support throughout this event by video recording and providing live feed on Facebook.
As Prakash Parmar, the Lead singer and all the musicians were making sure that the atmosphere stayed energetic and everyone was enjoying, Mrs. Sapna Gandhi and Miss. Rinni Hamilton, as a designated judge were busy observing carefully to choose a male and a female winners for best traditional costumes and a best Garba players. Sharon Macwan and Eric Christian were declared as winners for best costume and Irena Leo and Joy Christian were declared the winners for best garaba. Winners were presented with $50.00 gift certificates.
As the end was approaching, the energy level was at the pick and “Sanedo” style was being enjoyed by everyone there. There were few who sat on the side watched this amazing display of celebrations.
Finally, this festival was ended by a closing prayer by pastor Kanubhai. Everyone left with joyful hearts and suggesting to continue this type of celebrations!
Report: Joseph Parmar/Ketan Christian, Photo/Video: Gunjesh Desai/Ketan Christian/Neeraj Gamadia

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1198245250223047.1073741895.107981172582799&type=1&l=d56d622910