ફ્યુનરલ

ડિસેમ્બર ૨૮ ૨૦૧૧: શ્રી. સ્ટેફાન મેકવાનની ફ્યુનરલ વિધિ ડિસેમ્બરની ૨૯ તારીખે ભારતીય સમય પ્રમાણે બપોરે ૩:00 વાગે (ન્યુ યોર્કના સમય પ્રમાણે વહેલી સવારે ૪:૩૦) સેંટ. જોસેફ દેવાલય, મણીનગર, અમદાવાદ ખાતે રાખવામાં આવી છે.
જેઓ કોઈ કારણસર હાજર ના રહી શકે તો આ ફ્યુનલ માસનું જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે.

અવસાન નોંધ – સ્વર્ગસ્થ શ્રી. સ્તેફનભાઈ એસ. મેકવાન

  We just celebrated the birth of our savior Lord Jesus Christ on December 25th, yesterday December 26 was St. Stephen, Martyr (Feast) and today I have sad news of death to report. My brother-in-law Mr. Stephen Macwan passed away today at around 5:00PM Indian time, in Ahmedabad. He is survived by his wife Catherine (Niru, my sister) two sons Rajani, Amit, daughter Malti, seven grand children and a huge family in India and USA. May God rest him in peace. He will be greatly missed. His youngest son Amit, his wife Purvi with son Braxton and Alayana are leaving for India today.

 

The funeral will be held on December 29, 2011 at 10:00am Indian time at St. Joseph Church, Maninagar, Ahmedabad.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

This picture was taken on Christimas eve 2011

મારું જીવન…મારાં સ્વજન…મારો સમાજ…મારું જગત…૨૦૦૪ થી આ જાળું ગૂંથી રહ્યો છું…