ગુજરાત સમાચાર માં આવેલા સમાચાર થી આનંદ અને ગૌરવની અનુભૂતિ

ગુજરાત સમાચાર માં આવેલા એક સમાચાર પર ધ્યાન જતાં એક ગુજરાતી ખ્રિસ્તીને ગૌરવની લાગણી થઈ અને મને જાણ કરી. સૌ ગુજરાતી ખ્રિસ્તીઓ માટે પણ આ આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. અંગુલિનિર્દેશ – ડો. વિજય મેકવાન, આણંદ જે પોતે પણ ખ્રિસ્તી સમાજનું ગૌરવ છે.

GujaratSamacharLogoGSAHMEDABAD 13-9-2013 PAGE2header

Please click on above to read the whole page fro Gujarat Samachar
Please click on above to read the whole page fro Gujarat Samachar

જે કોઈને ભાઈ શ્રી. એન્ડ્રુસ રમણલાલ મેકવાન વિષે વઘુ માહિતી હોય તો જણાવશો તો બધાને પરિચય કરાવી શકાય.  

 

2 thoughts on “ગુજરાત સમાચાર માં આવેલા સમાચાર થી આનંદ અને ગૌરવની અનુભૂતિ”

  1. Congratulations to Mr. Andrews Macwan. Actually I belong to the same city where Mr. Macwan being deputed , I read in the local newspaper about him that he belongs to Rajkot.
    Mr. Jagdish Christian kindly elaborate on Mr. Macwan like where is he from Originally.
    May the almighty Good Lord help him and stay with him all the time to protect him, guide him and help him in all the aspects of his life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.