આર. સી. મિશન શાળા, આમોદ નો શતાબ્દી મહોત્સવ ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨

જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ માં હું જે સ્કૂલમાં ભણેલો એ સ્કૂલ સેંટ મેરીસ, મરિયમપુરા નો સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. તો ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨ના દિવસે મારા મમ્મીએ જે સ્કૂલમાં પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું એ આર. સી. મિશન સ્કૂલ, આમોદ માં શતાબ્દી મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. કેથોલિક મિશનરીઓએ શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપીને ચાલુ કરેલી આવી અનેક સંસ્થાઓએ ઘણા ચમકતા સિતારા સમાજને ભેટ ધરેલા છે. આ સ્કૂલમાંથી મારા મમ્મી સિવાય બ્રધર દિદાખુશ, સિસ્ટર શિલા, શ્રી. રમેશ વાધેલા, શ્રી. તિમોથી વાધેલા, શ્રી. ફ્રાન્સિસ વાધેલા, શ્રી. ડેવિડ વાધેલા, શ્રી. જોસેફ વાઘેલા વગેરેને પ્રગતિના પંથે પ્રયાણ કરતા મેં જોયેલા છે. ગુજરાતી ખિસ્તી સમાજ માટે આ ગૌરવની વાત છે.    

 

સૌજન્ય: સરદાર ગુર્જરી - ફેબ્રુઆરી ૨૧, ૨૦૧૨

   

Sad demise of community leader Mr. Lamuel Merchant in Florida. Funeral Details

February 17, 2012 – 9:00AM – Please note below the details of funeral and interment services for Mr. Lamuel Merchant.

Funeral home – Joseph A. Brizzi & Sons, Inc.

3913-3921 Fort Hamilton Parkway, Brooklyn, NY 11218

Phone- (718)436-4316 & 3316.

The time for wake – 4:00PM to 9:00PM ET on Friday February 17, 2012.

The last vewing will be at the same location from 9:30AM to 10:30AM ET. on Saturday February 18, 2012. 

Then will proceed towards the Rosehill Cemetary, Linden New Jersey for interment.

________________________________________________________________

February 15, 2012- 2:55PM ET – Please note the body of Mr. Merchant will be brought to Brooklyn, New York from Florida. The funeral service will be held in Brooklyn, New York and interment service will be held at Rosehill Cemetary, Linden, New Jersey. Time and exact place for funeral and interment service will be posted when becomes available. Please visit again.

Just learned that the former President of Gujarat Christian Federation of America, Inc. and well known community leader Mr. Lamuel Merchant has passed away in Florida. May God rest him peace.

Please visit again for further details.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મારું જીવન…મારાં સ્વજન…મારો સમાજ…મારું જગત…૨૦૦૪ થી આ જાળું ગૂંથી રહ્યો છું…