ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ યોજીત ક્રૂસના માર્ગની ભક્તિ ૨૦૧૩ – પાંચમો શુક્રવાર.

 Stationofthecross031513

 

સર્વે ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના સભ્યો અને ખ્રિસ્તી મિત્રોને જણાવવાનુ કે તારીખ 3/15/2013 (૨૦૧૩ના તપઋતુ ના પાંચમા શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી શાંતીલાલ પરમારના ઘરે બ્લુમ્ફિલ્ડ ખાતે રાખેલ છે. તો ગુજરાતી કેથલિક સમાજના સર્વે સભ્યો અને આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

 

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

 

શ્રી. શાંતીલાલના ઘરનું સરનામું :
142 Darling Avenue,
Bloomfield, NJ 07003

 

તદુપરાંત આ વર્ષની તપઋતુમાં 22મી માર્ચના દિવસે શુક્રવાર આવે છે. તપઋતુના બધા  જ શુક્રવારના રોજ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના અલગ અલગ સ્ભ્યોના ઘરે કૄસના માર્ગની ભકિત રાખવામાં આવશે. જેની જાહેરાત દર અઠવાડિયે કરવામાં આવશે.

 

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

GCSofUSAlogo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.