કેલિફોર્નિયા ના ગુજરાતી સિનીયર ફ્રેન્ડ સર્કલના ઉપક્રમે વેબિનાર યોજાયો – ઇમિગ્રેશન નિતિના ઊંડા અભ્યાસી શ્રી. જોસેફભાઈ પરમારે સમજણ આપી.

કેલિફોર્નિયા ના ગુજરાતી સિનીયર ફ્રેન્ડ સર્કલના ઉપક્રમે વેબિનાર યોજાયો – ઇમિગ્રેશન નિતિના ઊંડા અભ્યાસી શ્રી. જોસેફભાઈ પરમારે સમજણ આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.