પોતાની પૌત્રીના લગ્ન માટે જર્સી સીટી, ન્યુ જર્સીના ૯૪ વરસના ગેરશોમ ટેલર પોતાના વતન ગોધરામાં…

GreshomTailor1

શતક લગાવવાની તૈયારી કરતા ગેરશોમ કાકાને પિતા પરમેશ્વર સાચવે, સંભાળે અને સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના.

ગોધરાના સ્થાનિક વર્તમાનપત્રમાં આવેલો એમનો પરિચય લેખ.

 

Gersom Taylorગેરશોમ ટેલર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.