નવા વરસને આવકાર આપવા આવો અને જોડાઓ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના સભ્યો સાથે.

નવા વરસને આવકાર આપવા આવો અને જોડાઓ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના સભ્યો સાથે.

 

GCS-New year-13

One thought on “નવા વરસને આવકાર આપવા આવો અને જોડાઓ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના સભ્યો સાથે.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.