જોસેફ મેકવાન ફાઉન્ડેશનના ઉપક્રમે સર્જક મણીભાઈ હ. પટેલ અને કર્મશીલ માર્ટિન મેકવાન પુરસ્કારોથી સન્માનિત.

logo

JM SG112414

Pictures from Hiral Arun

[wppa type=”slide” album=”32″ align=”center”]Any comment[/wppa]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.