જોસેફ મેકવાન ફાઉન્ડેશનના ઉપક્રમે સર્જક મણીભાઈ હ. પટેલ અને કર્મશીલ માર્ટિન મેકવાન પુરસ્કારોથી સન્માનિત.

logo

JM SG112414

Pictures from Hiral Arun

   
jm16.jpg
jm17.jpg
jm18.jpg
jm19.jpg
jm20.jpg
jmfamily.jpg
jm1.jpg
jm2.jpg
jm3.jpg
jm4.jpg
jm5.jpg
jm6.jpg
jm7.jpg
jm8.jpg
jm9.jpg
jm10.jpg
jm11.jpg
jm12.jpg
jm13.jpg
jm14.jpg
jm15.jpg
jm16.jpg
jm17.jpg
jm18.jpg
jm19.jpg
jm20.jpg
jmfamily.jpg
jm1.jpg
jm2.jpg
jm3.jpg
jm4.jpg
jm5.jpg
jm6.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.