ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ યોજીત ક્રૂસના માર્ગની ભક્તિ ૨૦૧૩ – ત્રીજો શુક્રવાર.

SC-3rdFriday

સર્વે ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના સભ્યો અને ખ્રિસ્તી મિત્રોને જણાવવાનુ કે તારીખ 3/01/2013 (૨૦૧૩ના તપઋતુ ના ત્રીજા શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી કેતન ક્રિશ્ચિયનના ઘરે સાઉથ પ્લેઈનફીલ્ડ ખાતે રાખેલ છે. તો ગુજરાતી કેથલિક સમાજના સર્વે સભ્યો અને આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

 

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

 

શ્રી કેતન ક્રિશ્ચિયનના ઘરનું સરનામું :
202 Caffrey Terrace
South Plainfield, NJ, 07080

 

તદુપરાંત આ વર્ષની તપઋતુમાં 8મી માર્ચ, 15મી માર્ચ, તથા 22મી માર્ચના દિવસે શુક્રવાર આવે છે. આ બધા શુક્રવારના રોજ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએના અલગ અલગ સ્ભ્યોના ઘરે કૄસના માર્ગની ભકિત રાખવામાં આવશે. જેની જાહેરાત દર અઠવાડિયે કરવામાં આવશે.

 

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

GCSofUSAlogo

4 thoughts on “ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ યોજીત ક્રૂસના માર્ગની ભક્તિ ૨૦૧૩ – ત્રીજો શુક્રવાર.”

  1. congrates Gujarati Catholic Samaj of USA; You have maintained our culture there also. Keep it up.

  2. congrates Gujarati Catholic Samaj of USA; You have maintained our station cross there also. Keep it up. god bless you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.