આભ ફાટ્યું દૂધનગરી આણંદમાં – જાહેર માર્ગ અને ગલી ગલીમાં પાણી, પાણી અને પાણી…………………..

આભ ફાટ્યું દૂધનગરી આણંદમાં – જાહેર માર્ગ અને ગલી ગલીમાં પાણી, પાણી અને પાણી…………………..

ભાઈ શ્રી. કમલેશ પરમાર તરફથી મળેલ પિક્ચર અને વિડિયો માટે આભાર.

 

IMG-20130926-WA0004.jpg
IMG-20130926-WA0005.jpg
IMG-20130926-WA0006.jpg
IMG-20130926-WA0007.jpg
IMG-20130926-WA0008.jpg
IMG-20130926-WA0010.jpg
IMG-20130926-WA0001.jpg
IMG-20130926-WA0002.jpg
IMG-20130926-WA0003.jpg
IMG-20130926-WA0004.jpg
IMG-20130926-WA0005.jpg
IMG-20130926-WA0006.jpg
IMG-20130926-WA0007.jpg
IMG-20130926-WA0008.jpg
IMG-20130926-WA0010.jpg
IMG-20130926-WA0001.jpg
IMG-20130926-WA0002.jpg
IMG-20130926-WA0003.jpg
IMG-20130926-WA0004.jpg
IMG-20130926-WA0005.jpg
IMG-20130926-WA0006.jpg

 

 

One thought on “આભ ફાટ્યું દૂધનગરી આણંદમાં – જાહેર માર્ગ અને ગલી ગલીમાં પાણી, પાણી અને પાણી…………………..”

  1. The worst affected areas are Surat,Baroda, Rajkot -(21 inch rain)and the latest Amreli, Kutchh. kindly check the gujarati news.

Leave a Reply to Madhukant Andreas Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.