અમદાવાદ ધર્મપ્રાંતના માનનીય ધર્માધ્યક્ષ બિશપ ના આજે સંન્યસ્ત જીવનમાં ૨૫ વરસ પૂરાં. એપ્રિલ ૦૯. ૨૦૧૩

અમદાવાદ ધર્મપ્રાંતના માનનીય ધર્માધ્યક્ષ બિશપ ના આજે સંન્યસ્ત જીવનમાં ૨૫ વરસ પૂરાં કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર.

એપ્રિલ ૦૯, ૧૯૮૮ – અપ્રિલ ૦૯. ૨૦૧૩

એમના જીવનનાં કેટલાંક યાદગાર ચિત્રો

BishipThomasPopeJohn

BishopThomas1

BishopThomas2

BishopThomas3

BishopTMmass
click on the picture for album
bishopsarrivalwebpage_jpg_w560h425
click on the picture for album

BishopTMmass2

housewarming_jpg_w560h420
click on the picture for album

 

gujaratimass081405_jpg_w560h420
click on the picture for album

માનનીય બિશપ થોમસ મેકવાન બિશપ બન્યા પછી અમેરિકાની મુલાકાત દરમ્યાન ગુજરાતી કેથલિક ધર્મજનો માટે અર્પણ કરેલા ખ્રિસ્તયજ્ઞ દરમ્યાન બહાર પાડેલી સ્મરણાલિકા જોવા અહીં ક્લિક કરો. બિશપ સાથે બીજા સાત પુરોહિતની ઐતિહાસિક હાજરી – ઓગસ્ટ ૧૪, ૨૦૦૫.  

Click on the picture for album
Click on the picture for album

4 thoughts on “અમદાવાદ ધર્મપ્રાંતના માનનીય ધર્માધ્યક્ષ બિશપ ના આજે સંન્યસ્ત જીવનમાં ૨૫ વરસ પૂરાં. એપ્રિલ ૦૯. ૨૦૧૩”

  1. All nice memories Rev. Bishop Saheb. Congratulations on your completing 25 years of the Priesthood. Thanks to Jagdishbhai for making available news items/pics of our brothers & sisters, their kith & kins and a variety of activities carried out by them.

  2. My Hearty Congratulations and prayerful wishes to Rt. Rev. Bp. Thomas Macwan for his Silver jubilee of Priestly ordination. May this celebration turn Golden and Diamond Jubilee! May God give you good health, happiness and a long life!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.